Notice of Nondiscrimination and Accessibility Rights

St. Joseph Health and its Affiliates (collectively “St. Joseph Health”) comply with applicable Federal civil rights laws and do not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. St. Joseph Health does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. St. Joseph Health:
  1. Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as: (a) Qualified sign language interpreters; and (b) Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats).
  1. Provides free language services to people whose primary language is not English, such as: (a) Qualified interpreters; and (b) Information written in other languages.
If you need any of the above services, please contact the appropriate Civil Rights Coordinator below. If you need Telecommunications Relay Services, please call 1-800-833-6384 or 7-1-1.
If you believe that St. Joseph Health has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with St. Joseph Health by contacting the Civil Rights Coordinator for your location listed below:

Covenant Health

Civil Rights Coordinator
3506 21st Street, Suite 301, Lubbock, TX 79410
Tel: 806-725-0085;
Interpreter Line: 800-264-1552
Email: natalie.ramello@covhs.org

Covenant Children’s Hospital

Civil Rights Coordinator
3506 21st Street, Suite 301, Lubbock, TX 79410
Tel: 806-725-0085;
Interpreter Line: 800-264-1552
Email: natalie.ramello@covhs.org

Covenant Hospital, Levelland

Civil Rights Coordinator
3506 21st Street, Suite 301, Lubbock, TX 79410
Tel: 806-725-0085;
Interpreter Line: 800-264-1552
Email: natalie.ramello@covhs.org

Covenant Hospital, Plainview

Civil Rights Coordinator
3506 21st Street, Suite 301, Lubbock, TX 79410
Tel: 806-725-0085;
Interpreter Line: 800-264-1552
Email: natalie.ramello@covhs.org

Covenant Medical Center

Civil Rights Coordinator, 3506 21st Street, Suite 301, Lubbock, TX 79410,
Tel: 806-725-0085
Interpreter Line: 800-264-1552
Email: natalie.ramello@covhs.org

Covenant Medical Group

Civil Rights Coordinator
3506 21st Street, Suite 301, Lubbock, TX 79410
Tel: 806-725-0085;
Interpreter Line: 800-264-1552
Email: natalie.ramello@covhs.org

Covenant Specialty Hospital

Civil Rights Coordinator
3506 21st Street, Suite 301, Lubbock, TX 79410
Tel: 806-725-0085;
Interpreter Line: 800-264-1552
Email: natalie.ramello@covhs.org

Hospice of Lubbock

Civil Rights Coordinator
3506 21st Street, Suite 301, Lubbock, TX 79410
Tel: 806-725-0085;
Interpreter Line: 800-264-1552
Email: natalie.ramello@covhs.org

Hoag Memorial Hospital Presbyterian

Civil Rights Coordinator
One Hoag Drive, Newport Beach, CA 92663
Tel: 949-764-4427

Mission Hospital

Civil Rights Coordinator
27700 Medical Center Road, Mission Viejo, CA 92691
Tel: 949-381-4393

Petaluma Valley Hospital

Civil Rights Coordinator
1165 Montgomery Drive, Santa Rosa, CA 95405
Tel: 707-525-5621

Queen of the Valley Hospital

Civil Rights Coordinator
1000 Trancas Street, Napa, CA 94558
Tel: 707-525-5621

Redwood Memorial Hospital

Civil Rights Coordinator
2700 Dolbeer Street, Eureka, CA 95501
Tel: 1-844-469-1775

Santa Rosa Memorial Hospital

Civil Rights Coordinator
1165 Montgomery Drive, Santa Rosa, CA 95405
Tel: 707-525-5621

St. Mary Medical Center

Civil Rights Coordinator
18300 Highway 18, Apple Valley, CA 92307
Tel: 949-381-4393
Interpreter Line: 760-242-2311 Ext. 8005 or 8171

St. Joseph Health Home Health Network (So CA)

Civil Rights Coordinator
1845 W. Orangewood Ave., Suite 200, Orange CA 92868
Tel: 949-381-4368

St. Joseph Heritage Healthcare

Civil Rights Coordinator
500 S Main Street, Orange, CA 92866
Tel: 949-381-4368

St. Joseph Hoag Health Wellness Corners

Civil Rights Coordinator
500 S Main Street, Orange, CA 92866
Tel: 949-381-4368
Email: tom.loughrey@stjoe.org

St. Joseph Home Care Network (No CA)

Civil Rights Coordinator
721 E Street, Eureka, CA 95501
Tel: 707-525-5621
Email: Brenda.mcmillin@stjoe.org

St. Joseph Hospital, Eureka

Civil Rights Coordinator
2700 Dolbeer Street, Eureka, CA 95501
Tel: 707-525-5621

St. Joseph Hospital, Orange

Civil Rights Coordinator
1100 Stewart Drive, Orange, CA 92868
Tel: 949-381-4393

St. Jude Medical Center

Civil Rights Coordinator
101 E Valencia Mesa Drive, Fullerton, CA 92835
Tel: 949-381-4393

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, one of the Civil Rights Coordinators is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_frontpage.jsf or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW.
Room 509F, HHH Building
Washington, DC, 20201

1-800-368-1019 or 800-537-7697 (TDD).

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

English

ATTENTION: If you speak languages other than English, language support services is available to you. Call TTY:711

Spanish

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (TTY: 711).

Chinese

注意: 如果您講中文,我們可以給您提供免費中文翻譯服務,請致電 (TTY: 711)

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí có sẵn dành cho bạn. Gọi số (TTY: 711)

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (TTY: 711).

Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (телетайп: 711).

Armenian

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (TTY (711)՝

Arabic

ُرجى الانتباه: إذا كنتم تتكلمون اللغة العربية، فأعلموا أن خدمات المساعدة اللغوية متوفرة مجاناً لكم. اتصلوا برقم الهاتف (أو بخط المبرقة الكاتبة TTY لضعاف السمع والنطق على الرقم 711).

Persian (Farsi)

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس (TTY: 711) با. باشد می ف

Japanese

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます.(TTY:711)まで、お電話にてご連絡ください.

Punjabi

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Mon-Khmer,
Cambodian

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ (TTY: 711)។

Hindi

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (TTY: 711) पर कॉल करें।

Hmong

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (TTY: 711).

Thai

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร (TTY: 711)

German

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: (TTY: 711).

Urdu

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں (TTY: 711).

Ukrainian

УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером (телетайп: 711).

French

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le (ATS: 711).

Laotian

ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ້ າ ທ້ ານເວ້ າພາສາ ລາວ, ການບ້ ລການຊ້ ວຍເຫ້ ອດ້ ານພາສາ, ໂດຍ້ ບເສ້ ຽຄ້ າ, ແມ້ ນມພ້ ອມໃຫ້ ທ້ ານ. ໂທຣ (TTY: 711).

Gujarati

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો (TTY: 711).

Cushite

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa (TTY: 711).

Amharic

ልብ ይበሉ፦ የሚናገሩት ቋንቋ አማርኛ ከሆነ፣ የቋንቋ እገዛ አገልግሎቶች፣ በነጻ፣ ማግኘት ይችላሉ። በ (መስማት ለተሳናቸው: 711) ይደውሉ።

Romanian

ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la (TTY: 711).

Samoan

MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala Gagana fa'a Sāmoa, o loo iai auaunaga fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: (TTY:711)

Ilocano

Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti (TTY: 711).

Italian

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero (TTY: 711).

Polish

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer (TTY: 711).

Norwegian

MERK: Hvis du snakker norsk, er gratis språkassistansetjenester tilgjengelige for deg. Ring (TTY: 711).

Pennsylvanian
(Dutch)

Schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call (TTY: 711).